Home / Čo robíme / Projekty / Bezpečnosť ako kvalita priestoru

Bezpečnosť ako kvalita priestoru

Projekt Bezpečnosť ako kvalita priestoru je pilotným projektom, ktorý prináša komplexný a jedinečný pohľad na bezpečnosť sídelných priestorov. Mesto Trenčín je prvým mestom, v ktorom Centrum urbánnej bezpečnosti  a SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave tento prístup aplikovala.

logo 3 copy

Centrum urbánnej bezpečnosti, o.z., Stredoeurópske výskumné a školiace centrum v oblasti priestorového plánovania SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave a Trenčianska nadácia ako lokálny partner sa rozhodli zrealizovať projekt zameraný na bezpečnosť v meste Trenčín. Projekt podporila Rada vládySlovenskej republiky pre prevenciu kriminality a Obvodný úrad v Trenčíne. V rámci projektu bola vypracovaná komplexná metodika hodnotenia mestských priestorov z pohľadu bezpečnosti. Boli definované metodické nástroje na identifikovanie problémových oblastí v mestských priestoroch a navrhnuté vhodné intervencie na elimináciu bezpečnostných problémov. Navrhnutá metodika bola otestovaná v rámci bezpečnostnej štúdie mesta Trenčín, ktorá poskytla reálny obraz o súčasnej situácii v meste a obsahuje návrhy praktických proces a riešení. Projekt sa zameriava na problematiku všetkých základných prvkov mestského priestoru, ktorými sú:

  • verejné priestory, uličné priestory a budovy, športoviská, parky, plochy zelene, pasáže,
  • obyvatelia rôzneho veku, pohlavia, sociálneho statusu a ich komunity,
  • technické prvky (dopravné systémy, systém osvetlenia, regulačné prvky prístupu, protipovodňové hrádze, orientačné prvky),
  • organizačné a inštitucionálne prvky (susedstvá, mestská polícia, občianske iniciatívy, zväzy a združenia atď.).

Na lepšie zapojenie a interakciu s obyvateľstvom slúži videodokument z mesta, ktorý predstavuje pohľad bežného človeka na mesto, v ktorom žije, a v ktorom sa chce cítiť bezpečne. Ďalším nástrojom je interaktívna mapa Trenčína (UrbisWatch) s  problémovými miestami, ktoré si určili sami občania. Umožňuje pridávať nové miesta, fotografie a viesť diskusiu o týchto miestach. Vďaka tomu sa diskusia o bezpečnosti súčasných mestských priestorov otvára aj na úrovni širokej verejnosti.  Ak má byť mesto zdravým organizmom, musí riešiť i tieto potreby svojich obyvateľov.

Jednotlivé aktivity projektu boli realizované v spolupráci so všetkými zložkami systému, ktoré zabezpečujú a aktívne tvoria bezpečné prostredie v meste. Ide hlavne o samosprávu mesta Trenčín, Obvodný úrad Trenčín, zložky Integrovaného záchranného systému ako i Mestskú políciu Trenčín. V júni 2012 prebehol  v  Trenčíne odborný workshop na tému projektu, ktorý poskytol príležitosť na pripomienky a diskusiu o problematike bezpečnosti mestských priestorov zložkám, ktoré aktívne vstupujú a intervenujú v rámci vnútromestského systému bezpečnosti v meste Trenčín. Výsledky workshopu boli zapracované do výsledných výstupov projektu. Vyvrcholenie projektu prebehlo v novembri 2012 na Ústave manažmentu STU v Bratislave, v rámci národnej konferencie, kde sa prezentovali výsledky projektu. Na konferencii sa zúčastnili viacerí predstavitelia štátnej správy, samosprávy ako i aj odbornej verejnosti.

Súčasťou projektu je tvorba učebných materiálov a publikácie s touto problematikou pre budúcich profesionálnych priestorových plánovačov na Ústave manažmentu STU. Vybraní študenti získali možnosť aktívne spolupracovať s projektovým tímom prof. Maroša Finku, ktorý je odborným garantom tohto projektu.

Projekt je považovaný za pilotný, keďže komplexná metodika hodnotenia urbánnych priestorov z pohľadu urbánnej bezpečnosti má významný potenciál uplatnenia ako pomocného nástroja strategického a územného plánovania na všetkých úrovniach v Slovenskej republike.